ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
  • Share : 0
  • Уншсан : 234
  • 6 сарын 4

Банкны тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.7 дахь заалтын дагуу Банкийг тогтворжуулах төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх журмын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу 30 хоногийн хугацаанд олон нийтээс санал авна гэж заасны дагуу танилцуулж байна.

Журмын төсөлтэй холбоотой саналыг iuyanga@mongolbank.mn хаягаар хүлээн авна.

Журмын төсөлтэй энд дарж танилцана уу.

Холбоотой зөвлөгөө